KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 02-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,439,469,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,867,301,250đ
30
32
33
36
42
48
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 55,439,469,300đ
jackpot2 0 4,867,301,250đ
G1 10 40,000,000đ
G2 597 500,000đ
G3 14,270 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 30-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,411,684,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,530,880,750đ
13
16
26
46
49
54
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 52,411,684,800đ
jackpot2 0 4,530,880,750đ
G1 17 40,000,000đ
G2 774 500,000đ
G3 15,862 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 27-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,665,978,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,802,250đ
07
12
38
43
48
55
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 49,665,978,300đ
jackpot2 0 4,225,802,250đ
G1 23 40,000,000đ
G2 896 500,000đ
G3 18,181 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 25-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,354,753,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,999,450đ
13
19
27
38
41
54
46
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 47,354,753,100đ
jackpot2 0 3,968,999,450đ
G1 23 40,000,000đ
G2 1,049 500,000đ
G3 20,236 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 23-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,053,287,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,281,050đ
01
34
39
40
49
53
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 45,053,287,500đ
jackpot2 0 3,713,281,050đ
G1 12 40,000,000đ
G2 758 500,000đ
G3 17,482 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950đ
02
06
35
43
45
47
14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 41,561,844,600đ
jackpot2 0 3,325,342,950đ
G1 8 40,000,000đ
G2 670 500,000đ
G3 15,900 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 18-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100đ
01
21
23
33
43
54
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 38,633,758,050đ
jackpot2 1 3,625,181,100đ
G1 18 40,000,000đ
G2 729 500,000đ
G3 14,634 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 16-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500đ
03
05
32
40
46
50
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 36,274,024,650đ
jackpot2 0 3,362,988,500đ
G1 12 40,000,000đ
G2 741 500,000đ
G3 16,464 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 13-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350đ
29
36
37
38
40
42
46
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 33,007,128,150đ
jackpot2 1 3,334,125,350đ
G1 9 40,000,000đ
G2 787 500,000đ
G3 16,665 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 11-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,093,357,425đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,288,150,825đ
03
06
15
25
33
43
55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 2 157,093,357,425đ
jackpot2 2 2,288,150,825đ
G1 103 40,000,000đ
G2 4,108 500,000đ
G3 72,534 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 09-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000đ
04
12
27
44
46
51
22
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 300,000,000,000đ
jackpot2 1 25,409,725,000đ
G1 41 40,000,000đ
G2 3,112 500,000đ
G3 69,136 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 06-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
67,784,892,000đ
09
13
20
30
39
54
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 300,000,000,000đ
jackpot2 1 67,784,892,000đ
G1 47 40,000,000đ
G2 3,272 500,000đ
G3 73,555 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 04-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150đ
03
08
12
25
47
48
15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 337,543,447,350đ
jackpot2 0 7,171,494,150đ
G1 32 40,000,000đ
G2 3,348 500,000đ
G3 67,843 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 02-04-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,948,300,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,994,255,600đ
01
12
18
20
51
52
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 317,948,300,400đ
jackpot2 0 4,994,255,600đ
G1 43 40,000,000đ
G2 3,182 500,000đ
G3 66,871 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 30-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,983,938,000đ
14
17
27
38
54
55
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 300,000,000,000đ
jackpot2 2 10,983,938,000đ
G1 31 40,000,000đ
G2 2,901 500,000đ
G3 62,094 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 28-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,915,123,550đ
01
07
18
26
38
49
21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 300,000,000,000đ
jackpot2 2 7,915,123,550đ
G1 71 40,000,000đ
G2 3,289 500,000đ
G3 61,928 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 26-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
297,045,137,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,773,402,950đ
01
08
13
16
38
44
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 297,045,137,100đ
jackpot2 1 4,773,402,950đ
G1 42 40,000,000đ
G2 2,734 500,000đ
G3 63,321 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 19-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,677,415,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,532,598,900đ
06
25
39
45
46
55
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 257,677,415,400đ
jackpot2 1 4,532,598,900đ
G1 37 40,000,000đ
G2 2,240 500,000đ
G3 49,299 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 16-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
243,884,025,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,424,918,300đ
08
36
42
43
44
55
54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 243,884,025,300đ
jackpot2 1 10,424,918,300đ
G1 19 40,000,000đ
G2 1,973 500,000đ
G3 46,293 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 14-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,468,952,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,712,132,450đ
21
25
26
29
41
51
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 228,468,952,650đ
jackpot2 0 8,712,132,450đ
G1 26 40,000,000đ
G2 1,938 500,000đ
G3 43,585 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 12-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,559,310,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,055,505,500đ
11
14
18
20
22
43
16
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 213,559,310,100đ
jackpot2 0 7,055,505,500đ
G1 34 40,000,000đ
G2 2,559 500,000đ
G3 51,357 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 09-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,484,306,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,491,616,200đ
11
13
22
36
46
49
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 199,484,306,400đ
jackpot2 0 5,491,616,200đ
G1 22 40,000,000đ
G2 1,743 500,000đ
G3 38,373 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 07-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
186,792,773,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,081,445,900đ
13
20
33
47
53
54
19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 186,792,773,700đ
jackpot2 0 4,081,445,900đ
G1 23 40,000,000đ
G2 1,647 500,000đ
G3 36,841 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 05-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
177,059,760,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,622,995,650đ
12
19
21
23
28
54
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 177,059,760,600đ
jackpot2 1 7,622,995,650đ
G1 27 40,000,000đ
G2 2,012 500,000đ
G3 43,558 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 02-03-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,593,876,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,237,897,400đ
01
19
21
31
50
55
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 164,593,876,350đ
jackpot2 0 6,237,897,400đ
G1 15 40,000,000đ
G2 1,622 500,000đ
G3 31,683 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 29-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,346,722,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,988,213,650đ
04
11
20
38
52
53
33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 153,346,722,600đ
jackpot2 0 4,988,213,650đ
G1 17 40,000,000đ
G2 1,435 500,000đ
G3 31,785 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 27-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,673,643,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,802,316,000đ
01
04
06
08
24
35
53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 142,673,643,750đ
jackpot2 0 3,802,316,000đ
G1 17 40,000,000đ
G2 2,068 500,000đ
G3 36,946 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 24-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,452,799,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,569,068,200đ
01
03
22
27
38
40
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 135,452,799,750đ
jackpot2 1 3,569,068,200đ
G1 15 40,000,000đ
G2 1,569 500,000đ
G3 29,741 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 22-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350đ
08
19
24
31
35
55
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 130,331,185,950đ
jackpot2 1 3,419,717,350đ
G1 48 40,000,000đ
G2 1,511 500,000đ
G3 30,793 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,553,729,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,628,934,550đ
34
46
50
51
52
55
05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 126,553,729,800đ
jackpot2 1 3,628,934,550đ
G1 27 40,000,000đ
G2 1,586 500,000đ
G3 30,486 50,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp